Login backoffice

Verhuurderheffing

In 2013 heeft de regering een nieuwe heffing op onroerend goed ingevoerd; de verhuurderheffing. Primaire doelstelling van de heffing is om extra inkomsten te genereren voor de Rijksoverheid.


Belastingplichtig is diegene die op 1 januari van het kalenderjaar het genot krachtens eigendom, bezit of beperkt recht heeft van meer dan 10 huurwoningen. Alleen sociale huurwoningen vallen onder de verhuurderheffing. Sociale huurwoningen zijn  woningen die voor minder dan € 681,02 per maand worden verhuurd (prijspeil 2013). Huurwoningen met een hogere maandelijkse huurprijs worden niet in de heffing betrokken.


In 2013 bedraagt de heffingsgrondslag 0,014% van het belastbare bedrag. Uit kamerstukken blijkt dat dit tarief, naar alle waarschijnlijkheid, de komende jaren zal verveelvoudigen. De heffing moet tot en met 2017 € 1,7 miljard per jaar opbrengen. In het wetsvoorstel ‘Wet verhuurderheffing’ wordt voor de komende jaren gesproken over een tarief van 0,231%.


Het belastbare bedrag is de som van de WOZ-waarden van de huurwoningen verminderd met 10 maal de gemiddelde WOZ-waarde van die huurwoningen. Een rekenvoorbeeld om dit te verduidelijken:


U bezit in totaal 1670 huurwoningen, waarvan er 1400 als sociale huurwoningen aan te merken zijn. De totale omvang van de WOZ-waarde van die 1400 objecten bedraagt € 217,- miljoen euro. Gemiddeld is een woning € 155.000,- waard. Er geldt dan een aftrek van € 1.550.000,- (10 x € 155.000,-). Het belastbare bedrag is € 215.450.000,-. In 2013 betaalt u aan verhuurderheffing € 30.163,- (belastbare bedrag x 0,014%). In 2014 loopt de heffing, uitgaande van een heffingsgrondslag van 0,231%, zelfs op tot € 497.689,50!


De verhuurder betaalt de verhuurderheffing als belasting. De verhuurder, dient na een verzoek daartoe van de overheid, aangifte te doen. Deze aangifte kan elektronisch worden ingediend.


Of de verhuurderheffing in de komende jaren nog onverkort van kracht blijft zal blijken in het najaar van 2013. Meer recente ontwikkelingen kunt u vinden onder het ‘Nieuws’.

NAAR INTAKE


Ga naar intakeLAATSTE NIEUWS


Radio interview Woondienst over de verhuurderheffing

Op Radio 1 was op 04-10-2013 een gesprek met dhr. Paping directeur van de Woonbond en PvdA-kamerlid Monasch. 

 

Lees meer

Wetsvoorstel "Wet maatregelen woningmarkt 2014" ingediend

Het wetsvoorstel is ingediend op 23 september.

Lees meer